TRẦN, T. H.; TRẦN, T. P. L.; MAI, Q. D. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10234. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10234. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.