MẠC, T. T.; VŨ, A. T.; NGÔ, G. K.; NGUYỄN, V. M. PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG VỠ MẠN TÍNH PHỐI HỢP RÒ ĐỘNG - TĨNH MẠCH CHỦ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10240. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10240. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.