ĐỖ, T. O.; NGUYỄN, L. H.; PHẠM, T. H.; ĐỖ, B. H. ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT VÁ NHĨ ĐƠN THUẦN BẰNG BỘ CÂU HỎI COMQ-12 PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10242. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10242. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.