NGUYỄN, T. T.; TRẦN, K. V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10247. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10247. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.