NGUYỄN, T. H.; ĐỖ, T. T.; NGUYỄN, H. G.; NGUYỄN, B. V. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN A20 Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10251. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10251. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.