NGUYỄN, T. N. T.; PHẠM, N. H.; NGUYỄN, T. H. ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10253. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10253. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.