LỮ, T. T. H.; NGUYỄN, T. H. C. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ EM TRÊN 4 TUỔI MẮC VIÊM DA CƠ ĐỊA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10255. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10255. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.