NGUYỄN, T. C.; NGUYỄN, T. N.; VŨ, T. H.; LƯƠNG, N. M.; DƯƠNG, T. Q. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10257. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10257. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.