LÊ, V. H.; NGUYỄN, T. L.; LÊ, N. Đăng K.; HUỲNH, M. C. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU CAN THIỆP Ở MỘT SỐ TRẠM Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023-2024. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10259. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10259. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.