BÙI, T. C.; NGUYỄN, V. T.; PHẠM, V. T.; PHẠM, C. P.; VÕ , T. H. T.; CHU, V. T.; NGUYỄN, V. T.; VŨ, S. Q. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10261. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10261. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.