TRẦN, T. H.; MẦU, T. D.; TRẦN, T. P. L. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT KẾT HỢP TÚI CHƯỜM THẢO DƯỢC ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10263. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10263. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.