MÔNG, T. M. H.; TRẦN, B. N.; TRẦN, T. N. Ánh. ĐỘC TÍNH CỦA HÓA TRỊ BỔ TRỢ BẰNG PHÁC ĐỒ M-FOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10267. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10267. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.