NGUYỄN, Đình M.; TRỊNH , A. T.; NGUYỄN, D. H. ĐỊNH LƯỢNG TÍN HIỆU BẢN ĐỒ ADC TRÊN MRI BẰNG ĐO TOÀN BỘ THỂ TÍCH VÀ ĐO CHỌN LỌC TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U TINH HOÀN LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10268. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10268. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.