DƯƠNG, H. K. L.; ĐOÀN, S.; LÊ, V. T.; LÂM, V. N.; TRẦN, T. V.; KIỀU, N. D.; NGUYỄN, T. T. NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10269. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10269. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.