DƯƠNG, V. V.; LÊ, T. A. Đào; NGUYỄN, D. Ánh. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐỐT NHIỆT U XƠ TỬ CUNG BẰNG SÓNG RFA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10272. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10272. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.