THU HÀ, N.; VĂN TOÀN, T. .; ĐỨC SƠN, N. . GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 505, n. 2, 2021. DOI: 10.51298/vmj.v505i2.1109. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1109. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.