MINH HIẾU, N. .; VĂN CHI, N. .; VĂN ĐỒNG, T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 509, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v509i2.1813. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1813. Acesso em: 2 tháng 10. 2022.