QUỐC CƯỜNG, Đỗ .; QUANG HỘI, Đào .; TRUNG HẢI, Đỗ .; THỊ THẢO, P. .; CÔNG SỸ, B. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2318. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2318. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.