THU SOAN, H. .; TIẾN THĂNG, V. .; THỊ PHƯƠNG LAN, V. .; HOÀNG ANH, K. .; CẢNH DƯƠNG, Đỗ . GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2321. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2321. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.