VĂN SANG, N. .; VĂN KIÊN, N. .; QUANG LỤC, T.; PHAN NINH, T. . GIÁ TRI CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2322. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2322. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.