THỊ PHƯƠNG LAN, P. .; MẠNH CƯỜNG, L. . ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH CỦA CỐM TAN TƯ THỦY THANH CAN THEO CÁC TRIỆU CHỨNG Y HỌC CỔ TRUYỀN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2323. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2323. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.