THỊ HỒNG MINH, N. .; CAO BÍNH, T. .; THỊ THU HẢI, L. . HIỆU QUẢ CAN THIỆP KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN GIA LỘC – HẢI DƯƠNG NĂM 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2324. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2324. Acesso em: 20 tháng 5. 2022.