HỒNG KHÔI, V. .; NGỌC MINH, Đào .; CÔNG HOÀNG, N. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH NÃO CẤP TRONG CHẢY MÁU DƯỚI NHỆN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2326. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2326. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.