HOÀNG VÂN ANH, N. .; PHƯỚC LỘC, Đoàn .; SÀO TRUNG, N. .; HỮU THỊNH, N. .; ĐÌNH SONG HUY, N. .; DUY LONG, V. .; NGỌC MAI, N. .; TRẦN TUẤN ANH, N. .; THÀNH ĐẠT, N. .; Thị Thanh Thủy . Đỗ; ĐÌNH KIỆT, T. .; HOÀI NGHĨA, N. .; MINH DUY, P. .; HOA, G. .; NGỌC LY LAN, T. . XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2327. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2327. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.