DUY HỒNG SƠN, P. .; HỮU LƯ, P. . BIẾN CHỨNG THẦN KINH SAU PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI KỸ THUẬT VÒI VOI CẢI TIẾN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2328. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2328. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.