VĂN KHẢI, N.; QUANG HUY, T. .; VIỆT DŨNG, T. . ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI KHỐI NỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2330. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2330. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.