THỊ THANH TÚ, N. .; TUYẾT TRANG, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY CHÂN VÀ KẾT QUẢ THUỐC HB TRONG ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2332. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2332. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.