THẾ HƯNG, Đinh; HOÀNG LONG, N. .; VĂN CƯỜNG, V. .; NGỌC SƠN, Đinh . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TRẬT CÀI DIỆN KHỚP KHÔNG LIỆT, LIỆT TỦY KHÔNG HOÀN TOÀN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2334. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2334. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.