NGUYỄN NGỌC, T. .; MINH TÂM, D. . GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2335. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2335. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.