HỮU ÁNH, P. .; MINH HẬU, T. .; THỊ QUỲNH TRANG, N. . VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2337. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2337. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.