DUY HỒNG SƠN, P. .; HỮU PHONG, N. .; HỮU ƯỚC, N. . KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2018-2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2343. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2343. Acesso em: 20 tháng 5. 2022.