CÔNG LONG, N. .; VĂN KHANH, N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ CỨU CÁNH TRONG ĐIỀU TRỊ DIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI SAU KHI THẤT BẠI PHÁC ĐỒ CÓ BISMUTH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2346. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2346. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.