DUY ĐÔNG, N. .; VIỆT HÀ, T. .; THỊ THU HƯƠNG, H. .; VIỆT HÙNG, Đinh . SO SÁNH SÀNG LỌC NGUY CƠ DINH DƯỠNG VỚI TIÊU CHÍ GLIM MỚI VỀ SUY DINH DƯỠNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN SUY NHƯỢC CƠ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2351. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2351. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.