MINH KHA, N. .; NGUYỄN PHƯƠNG HẢI, T. .; ĐẠI CƯỜNG, T.; HỮU CHINH, T. .; PHƯƠNG QUỲNH TRÀ MY, V. .; THỊ KIM XUÂN, T. .; VĂN SỸ, H. . BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2355. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2355. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.