NGỌC TRUNG DUNG, . . H. .; KIM NGỌC, T. .; PHÚ NGUYÊN THẢO, L. .; THỊ NGỌC TUYẾT, N. .; CÔNG LUẬN, T. . TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA HORMON SINH DỤC CỦA HAI CHẾ PHẨM TỪ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DO CÔNG TY TNHH LAVITE SẢN XUẤT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2356. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2356. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.