THU QUỲNH, N. .; KHẢI HOÀN, Đàm .; THỊ THANH CHÂM, B. .; THỊ LOAN, N.; DUY THƯ, N. .; HOÀI ANH, T. .; THỊ MAI ANH, N. . ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2357. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2357. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.