TRỌNG HIẾU, N.; THANH HẢI, P. .; THỊ THU THỦY, P. .; THANH XUÂN, J. .; VĂN CHỦ, N.; THỊ THANH HƯƠNG, T. .; HỮU THỊNH, N. .; ĐỨC HUY, T. .; DUY SINH, N. .; VĂN THIỆN CHÍ, N. .; BẮC AN, L. .; VĂN THỊNH, C.; QUANG HUY, H. .; THỊ THANH THỦY, Đỗ .; ĐÌNH KIỆT, T. .; HOÀI NGHĨA, N. .; MINH DUY, P. .; HOA, G. .; LÊ SƠN, T. . XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2360. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2360. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.