NHƯ HẢI, P. . ĐIỀU TRỊ VIÊM HUYỆT Ổ RĂNG KHÔ BẰNG FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2361. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2361. Acesso em: 20 tháng 5. 2022.