NGỌC NHƯ KHUÊ, N. .; THỊ QUỲNH HẬU, V. .; ANH KHOA, N. .; PHÚC, L. .; HỮU HUYÊN, N. . ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2362. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2362. Acesso em: 20 tháng 5. 2022.