VĂN SỸ, H. .; PHI HÙNG, T. .; ĐINH QUỐC ANH, N. .; ANH TUẤN, V. .; NGÂN, L. .; THUỲ TRANG, N. .; MINH KHA, N. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2363. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2363. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.