HOÀNG LONG, N. .; VĂN TRANG, N. . MỨC ĐỘ KIỆT SỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2366. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2366. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.