THỊ BÍCH HỢP, T. .; ĐỨC VƯỢNG, N. .; CỘNG SỰ, và . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THIỆN HẠNH, TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2367. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2367. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.