ĐỨC KỶ, N. .; ĐỨC QUANG, P. .; THỊ HOÀI TRANG, N. . NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2368. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2368. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.