HỒNG PHƯƠNG, P. .; VĂN TÌNH, V. .; HỮU LONG, N. .; XUÂN LINH, H. .; ĐỨC QUANG, P. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐOẠN NGOÀI SỌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STENT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2369. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2369. Acesso em: 29 tháng 5. 2022.