THỊ HỒNG NHUNG, T. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2372. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2372. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.