THANH XUÂN, N. .; QUỐC TOẢN, P. .; VĂN HUỲNH, V. .; ĐÌNH ANH, L. .; ĐỨC TRỊNH, Đặng . MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2373. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2373. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.