NGUYỆT HÀ, P.; THƠ NHỊ, T. . TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2663. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2663. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.