THỊ HƯƠNG GIANG, B. .; ĐỨC QUỲNH, N. . ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TỬ VONG CỦA NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2666. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2666. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.