Phúc Đức Đặng .; Đức Thuần Đỗ . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2668. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2668. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.