ĐỨC MẠNH, T. .; VIỆT QUANG, N. . ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY CỐC HOÁ THÁI NGUYÊN NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2672. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2672. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.